ಸೋಮವಾರ, ಜುಲೈ 23, 2012

mussanjeya kavite

ಮುಸ್ಸಂಜೆಯ ಕವಿತೆ 
ಮುಸ್ಸಂಜೆಯ ಕವಿತೆ                                                           ಮುಸ್ಸಂಜೆಯ ಸೋನೆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ನಡೆದಿರಲು ...     ಕನಸುಗಳು ಅವು ಸಾವಿರ ..ಗೆಳತೀ.....                                           ಇಂದು ನೀ ಜೊತೆಯಿಲ್ಲ                                                                           ಇರುವುದು ಕೇವಲ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡಿ,   ಕಳೆದು,ಗುಣಿಸಿ,ಭಾಗಿಸಿದ...  ಸುಂದರವಾದ ನೆನಪುಗಳು ಮಾತ್ರ...!        ಇಂತಿನಿನ್ನ                                                                                                        (ಅನ್ವೇಷಿ)